2008-12-12

Igår kom den slutgiltiga versionen av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.0. Den tidgare versionen av WCAG ligger till grund för många av de riklinjer som finns på denna webbplats. För den som är intresserad av information på svenska om WCAG 2 har Stefan Johansson på Funka Nu gjort en översikt i flera delar:

Hög tid att börja arbeta med tillgänglighet på din webbplats

WCAG 2 kommer att vara central för många av de EU-initiativ som kommer inom tillgänglighet. Den 1 december utkom EU-kommissionen med ett meddelande För ett tillgängligt informationssamhälle (PDF). I det konstaterar man att tillgängligheten på offentliga webbplatser i medlemsstaterna är låg och att mycket arbete behöver göras:

Under 2007 stod det klart att utvecklingen fortfarande gick alltför långsamt och att det krävdes ytterligare ansträngningar för att uppnå Rigamålen. Webbtillgänglighet, särskilt tillgängligheten till myndigheters webbplatser, prioriteras allt mer i och med att Internet får allt större betydelse i vår vardag. Kommissionen anser att det nu är hög tid att lägga fast en mer sammanhållen, gemensam och effektiv strategi för e-tillgänglighet, i synnerhet webbtillgänglighet, så att informationssamhället snabbare blir tillgängligt för alla, i enlighet med vad som anges i den förnyade sociala agendan.

Man uppmanar sedan medlemsstaterna att förverkliga målen i Rigadeklarationen:

  • Medlemsstaterna bör se till att deras offentliga webbplatser är 100 %-igt tillgängliga senast 2010 och förbereda sig så att man snabbt kan övergå till de nya specifikationerna för webbtillgänglighet på ett gemensamt och sammanhållet sätt.
  • Webbplatsägare som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse och andra relevanta webbplatsägare bör förbättra tillgängligheten till sina webbplatser.
  • De europeiska standardiseringsorganisationerna bör i samarbete med berörda parter snabbt utarbeta EU-standarder för webbtillgänglighet på grundval av WCAG 2.0.

Uppmaningen riktar sig alltså inte enbart till myndigheter, kommuner och landsting utan även företag som tillhandahåller tjänster på nätet. För att detta skall kunna realiseras uppmanas medlemsstaterna att:

  • på bred front främja tillgängligheten till webbplatser genom att tillhandahålla tydlig information och klara riktlinjer om webbtillgänglighet, inbegripet motsvarande hjälpmedelsteknik, och uppmuntra användningen av förklaringar om webbtillgänglighet,
  • stödja utbildning och utbyte av kunskap och god praxis,
  • köpa in tillgängliga verktyg och webbplatser vid sin offentliga upphandling,
  • under 2009 utse en nationell kontaktpunkt för webbtillgänglighet, t.ex. via en webbplats, och
  • följa utvecklingen beträffande i vilken utsträckning riktlinjerna följs, användarnas tillfredsställelse och genomförandekostnaderna för webbtillgänglighet för både offentliga och andra webbplatser samt rapportera om vilka framsteg som görs till högnivågruppen och allmänheten.

För dig som ännu inte kommit igång med tillgänglighetsarbete på din webbplats är det med andra ord hög tid att börja studera riktlinjerna nu. Se argument för tillgänglighetsarbete om din organisation har svårt att förstå varför.

Kommentera