Kommuner och ansvar för tillgänglighet?

Anonym 2009-04-13

I 24-tw står det att: "I förrordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken anges att statliga myndigheter ska verka för att deras verksamhet, lokaler och information är tillgängliga för funktionshindrade.". Vet ni vad som gäller för kommuner? Samma?

Taggad med: lagar, tillgänglighet.

Besvara frågan


Svar

  • Verva, 2006-10-31:

    I kommunallagen finns skrivningar om att kommunerna ska ge alla medlemmar i kommuner (läs invånare, företagare, besökare, etc) samma service. För ett bra svar på din fråga pröva att kontakta Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning. Ni kan även kontakta Sveriges kommuner och landsting som har god koll på vad som gäller för kommunerna. EU:s målsättning (som Sverige ställt sig bakom) om att alla offentliga sektors webbplatser ska vara tillgängliga år 2010 gäller alla delar av den offentliga sektorn, även kommunerna.


Besvara frågan