Stöd att argumentera för användbar och tillgänglig webb

Har du svårt att övertyga dina kunder/kollegor om varför man bör arbeta med användbarhet och tillgänglighet? Här är fem anledningar:

 1. Ger enklare och effektivare service till medborgare och företag.
 2. Kan användas av fler medborgare.
 3. Verksamheten får ut mer av sin investering.
 4. Informationen blir lättare hittad, läst och förstådd.
 5. Går att använda oberoende av val av utrustning.

Till varje anledning hittar du argument och exempel. Anpassa gärna argumenten så att du får en uppsättning som passar målen och drivkrafterna i din organisation.

1. Ger enklare och effektivare service

 • Alla webbplatser byggs för att användas. Kunskap om de personer som ska använda webbplatsen är en förutsättning för att utforma en webbplats som upplevs som ändamålsenlig och lätt att använda.
 • När man utvecklar en användbar webbplats undersöker man hur och varför webbplatsen ska användas. Kunskapen används för att prioritera den funktionalitet som är viktigast för besökarna.
 • Hur informationen är strukturerad påverkar i hög grad möjligheterna för besökarna att enkelt hitta det de söker. Man sparar besökarnas tid genom att presentera informationen med en struktur som är konsekvent, förutsägbar och använder ord som är bekanta för besökarna.
 • Både verksamheten och besökarna har förväntningar på webbplatsen. Genom att tidigt identifiera dessa förväntningar kan man skapa en webbplats som uppfyller besökarnas och verksamhetens mål.
 • Det finns standarder för vad som bör finnas på en webbplats och var det ska placeras. Att följa standarderna bidrar till att besökarnkänna igen sig och hitta den information de söker.

2. Kan användas av fler medborgare

 • År 2010 ska alla offentliga webbplatser vara tillgängliga och komma alla medborgare till nytta (se i2010 A European Information Society for growth and employment). Samhällsservice via webben möjliggör ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning.
 • 1,8 miljoner svenskar har någon form av funktionsnedsättning (se Hjälpmedelsinstitutets sammanställning). Det är en demokratisk grundprincip att förutsättningarna att fullgöra sina skyldigheter och tillvarata sina rättigheter gentemot det allmänna är desamma för alla medborgare.
 • Statliga myndigheter ska enligt förordning 2001:526 verka för att deras verksamhet, lokaler och information är tillgängliga för funktionshindrade.
 • Kommuner och landsting ska enligt kommunallagen (1991:900) behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
 • 2 miljoner svenskar är 65 år eller äldre år 2015 (se Alla är lika olika - mångfald i arbetslivet). De flesta får någon form av funktionsnedsättning under någon period i livet. Många äldre får exempelvis nedsatt syn och minskad rörlighet.
 • En tillgänglig webbplats kan användas av fler. Det är möjligt för besökaren att själv välja hur innehållet ska presenteras. Till exempel med hjälpmedel som läser upp eller förstorar innehållet.

3. Verksamheten får ut mer av sin investering

 • En användbar webbplats är utformad så att den bidrar till att verksamhetens mål uppfylls. Genom koppla webbplatsens mål tätare till verksamheten får du bättre underlag att prioritera vilken information och tjänster som skapar mest nytta för era besökare och er verksamhet.
 • En användbar webbplats är utformad utifrån de tänkta användarnas behov. Möjligheten ökar att besökarna upplever att de har nytta av webbplatsen och föredrar webben framför andra kanaler som kostar mer för verksamheten.
 • Genom att förändra era ärendehanteringsprocesser och göra tjänsterna enklare att använda minskar antalet fel i er kontakt med medborgare och företag. Färre fel ger sänkta kostnader.
 • 80% av förändringar som måste göras på en webbplats efter att den lanserats beror på otillräcklig kunskap om användarna och användningssituationen (Software Engineering: A Practitioner’s Guide, Pressman, 1992). Genom att utgå från användarnas behov reduceras risken för sena och dyra förändringar.
 • En tillgänglig webbplats separerar innehåll från design. Därför kan du ändra webbplatsens utseende utan att behöva återskapa innehållet.
 • Studier (The Chaos Report, The Standish Group, 1994) visar att de viktigaste faktorerna för ett lyckat it-projekt är: användarinvolvering, stöd från ledningen och tydliga kravspecifikationer.
 • När man utvecklar en användbar webbplats tar man tidigt fram skisser och prototyper som testas på användare. Genom att testa olika förslag löpande under utvecklingen kan man åtgärda eventuella brister innan lansering. Att åtgärda fel tidigt är enklare och billigare än sent i processen.

4. Informationen blir lättare hittad, läst och förstådd

 • Klart och begripligt språk underlättar för alla. Inte bara personer som har svårt att ta till sig skriven svenska eller har annat modersmål än svenska.
 • Om begrepp och menyer på webbplatsen är skrivna med ord som besökarna själva använder blir det lättare för dem att hitta informationen de letar efter. Interna begrepp och onödigt svåra ord gör det svårare för verksamheten att nå ut med sin information.
 • Webbplatsbesökare har ofta bråttom och vill uträtta sina ärenden så snabbt som möjligt. Genom att texterna på webbplatsen är överskådliga, lättlästa och informativa kan besökarna snabbt hitta det de söker.
 • Tydliga rubriker på menyer och knappar gör att besökaren känner sig säker på vad som ska hända. Detta spar tid och minskar besökarens osäkerhet (se Don’t make me think, Krug, 2006).
 • En webbplats som har ett bra innehåll, som följer skrivregler för webben och som är kodad enligt standard får bättre träffar i sökmotorer.

5. Går att använda oberoende av val av utrustning

 • Det finns många olika webbläsare och flera olika operativsystem. En användbar och tillgänglig webbplats fungerar oavsett vilken webbläsare och operativsystem som besökaren föredrar.
 • 5 % av Internetanvändarna har javaskript avstängt. Alla arbetsplatser tillåter inte att Flash installeras. Både Flash och javaskript är extraprogram som gör det möjligt att visa mer dynamiska egenskaper och funktioner. På en tillgänglig webbplats kan man använda grundläggande funktionalitet utan extraprogram.
 • I Sverige finns det fler mobilabonnemang än medborgare (EU:s reglering och marknader på området för elektronisk kommunikation). De flesta moderna mobiler kan visa webbinnehåll. Innehållet på en tillgänglig webbplats kan visas i mobiltelefoner.
 • 98 % av svenskarna har tillgång till TV (se Indikationer på materiella tillgångar, SCB). Övergången till digital-TV och TV via bredband gör det möjligt att visa webbinnehåll i TVn. Informationen på en tillgänglig webbplatser kan enkelt anpassas till framtida teknik.

Argumenten presenteras med mer information och exempel i bilagan Varför ska vi arbeta med användbarhet och tillgänglighet på webben?

Senast uppdaterad 2010-11-29