Tester av webbplatser

Resultatet av mätningarna summeras i kolumnen "Fel". Vissa tester (t.ex. validering) kan resultera i mer än ett fel.

Test 1: Validering HTML (prioritet 1)

Detta test utgår från riktlinje 3.3.1 Följ standarder och 3.3.2 Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare. Att utveckla enligt en standard gör att din webbplats kan användas i så många olika verktyg som möjligt och säkerställer att din webbplats fungerar bra även i framtiden.

Testet använder W3C:s testverktyg för HTML. Du kan testa själv genom att skriva in din webbplatsadress här och klicka på knappen "Testa".

Test 2: Validering CSS (prioritet 1)

Detta test utgår från riktlinje 3.3.1 Följ standarder och 3.3.4 Separera innehåll från design – använd externa stilmallar för att styra presentation och layout.

Testet använder W3C:s testverktyg för CSS med grundinställningen CSS 2.1.

Test 3: Rubrikstruktur (prioritet 1)

Korrekt strukturerade rubriker hjälper användare och sökmotorer att få en överblick över en sidas innehåll. Testet utgår från riktlinje 5.5.2 Skapa rubriker med h-element och verifierar att det finns minst en huvudrubrik (h1) samt att inga rubriknivåer hoppats över.

För att testa själv kan du använda ett tillägg (t.ex. Web Developer Extension eller Web Accessibility Toolbar) till din webbläsare (se sidan om verktyg för mer information). I Web Developer Extension finns funktionen i menyn Information / View Document Outline.

Test 4: Alt-texter (prioritet 1)

Textalternativ för grafiska objekt (alt-texter) är viktiga för att användare med synnedsättning och sökmotorer skall kunna ta del av innehållet. Testet utgår från riktlinje 5.6.1 Beskriv samtliga meningsbärande bilder och grafiska objekt med alt-text och kontrollerar att bilder, bildknappar och area-element har alt-attribut. Ingen kontroll av attributets innehåll görs.

Testa själv med hjälp av tillägg till din webbläsare. I Web Developer Extension hittar du funktionen under Images / Replace images with alt-attributes.

Test 5: Fältetiketter (prioritet 1)

Fältetiketter underlättar för hjälpmedel att koppla rätt rubrik till respektive fält. Testet utgår från riktlinje 3.5.5 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter.

Fältetiketter kan du testa med Web Developer Extension i Firefox. I menyn

Test 6: Tabellayout (prioritet 1)

En webbplats layout skall styras via stilmallar. Många använder felaktigt table-elementet för att layouta sidan. Detta test kontrollerar om det förekommer tabeller i tabeller, något som är vanligt om man använder tabeller för layout. Mer information hittar du i riktlinje 3.3.11 Använd inte tabeller för layout.

Test 7: Ramar (prioritet 1)

Att använda ramar (frames) för utformning av webbplatsen är en dålig lösning eftersom ramar kan orsaka en rad användbarhets- och tillgänglighetsproblem. För mer information se 3.3.10 Använd inte ramar.

Test 8: Tillhandahåll stilmallar för utskrift (prioritet 1)

Webbplatsen bör inte tillhandahålla speciella utskriftsversioner av sidor utan istället ha en stilmall för utskrifter. Detta låter användaren förhandsgranska utskriften via webbläsarens inbyggda funktioner och utskriftshanteringen funerar lika oavsett webbplats. Se mer i 3.3.13 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för att hantera utskrift.

Testet kontrollerar att det finns minst ett link- eller style-element med media-attributet satt till "print".

Test 9: Validering RSS (prioritet 1)

Detta test utgår från riktlinje 3.3.1 Följ standarder. Om webbplatsen tillhandahåller en eller flera RSS-kanaler kontrolleras dessa med hjälp av W3C:s testverktyg för RSS-kanaler. Testet flaggar bara för direkta fel. Varningar bortses från, men om du vill säkerställa att dina RSS-kanaler fungerar för så många som möjligt bör du även korrigera varningar.

Mer information om hur du kan göra det möjligt för användare att prenumerera på information finner du i 4.5.1 Gör det möjligt att prenumerera på information.

Test 10: Tabellrubriker (prioritet 2)

Den enklaste åtgärden för att göra en datatabell mer tillgänglig är att använda th-elementet för att ange vilka celler som är rad- och kolumnrubriker. Detta test verifierar att eventuella tabeller i sidan innehåller th-element. Testet tittar dock inte på att det är korrekta rubriker eller att alla celler verkligen omfattas av en rad-/kolumnrubrik.

I riktlinje 3.4.1 Använd rad- och kolumnrubriker och framhäv dem grafiskt hittar du exempel på hur man skapar tabeller på ett korrekt sätt.

Test 11: Fungerar utan "www" (prioritet 2)

Användare som skriver in en adress i webbläsaren kanske inte anger "www" före domännamnet. Därför bör du säkerställa att din webbplats fungerar även utan "www". I 5.7.8 Undvik långa och krångliga webbadresser finns mer information om hur du praktiskt går tillväga.

Testet kontrollerar att webbplatser vars adress börjar på "www" kan nås även utan "www". Det förekommer dock webbplatser har lagt andra applikationer (t.ex. inloggningssida till publiceringsverktyget) på adressen utan "www". Dessa kan felaktigt ha fått godkänt i testet (och jag avråder från att använda adressen utan www till något annat än den vanliga webbplatsen).

Enklast testar du din webbplats genom att skriva in adressen utan "www" i en webbläsare som inte korrigerar adresser automatiskt (t.ex. Internet Exporer 6 på Windows). Skriv t.ex. "solna.se" istället för "www.solna.se" och verifiera att du blir omdirigerad till rätt sida.

Test 12: Språk angivet (prioritet 3)

För att sökmotorer och hjälpmedel enkelt skall kunna förstå vilket språk en sida är skriven på bör det finnas information i uppmärkningskoden om detta. Testet kontrollerar att lang-attributet är angivet på html-elementet. Mer information i 5.5.4 Markera om sidan eller del av sidan är på ett annat språk.

För att testa din egen sida kan du titta i uppmärkningskoden efter lang="sv" högt upp i sidan.

Test 13: Korrekt felsida (prioritet 3)

En grundläggande funktion på webben är möjligheten att kunna länka mellan sidor på olika webbplatser. Ibland slutar länkar att fungera och då är det viktigt att din webbplats informerar användare (och sökmotorer) om detta på ett korrekt sätt.

Detta test försöker hämta en sida som inte finns på webbplatsen. Testet kontrollerar att servern skickar rätt statuskod (404) och att sidan som visas har en h1-rubrik och språk angivet (för att kunna skilja från tekniska felmeddelanden skapade av servern).  Mer information hittar du i 3.7.3 Skapa en speciell sida som visas när efterfrågade sidor inte hittas.

För att testa att rätt HTTP statuskod skickas kan du använda web-sniffer.net. Skriv in en adress till en sida som inte finns på din webbplats och kontrollera att resultatet för "HTTP Status Code" innehåller "404 Not Found".

Senast uppdaterad 2009-02-06